БНБ отказа на „Доверие” да придобие банка „Токуда”

Списание ЗОРА - Интересните теми на едно място!

БНБ отказа на „Доверие” да придобие банка „Токуда”


Българска народна банка не разреши на дъщерното дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД - „Индустриален холдинг - Доверие" АД, да придобие „Токуда Банк"АД.

Това стана току-що ясно от съобщение на БНБ.

Припомняме, че двете дружества подписаха  предварителен договор за закупуване на 99.53% от капитала на банката.

Според Закона за кредитните институции БНБ може да откаже придобиване при следните случаи, описани в чл. 28а:

1. репутацията на заявителя;

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) репутацията, знанията, уменията и опита на членовете на управителния съвет (съвета на директорите), на надзорния съвет, както и на висшия ръководен персонал, които ще управляват дейността на банката в резултат на осъществяване на заявеното придобиване;

3. финансовата стабилност на заявителя с оглед и на конкретната специфика на дейността, която банката извършва или се предвижда да извършва;

4. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) спазване от страна на банката към момента на придобиването и след това на надзорните изисквания, установени въз основа на действащата нормативна уредба, включително Регламент (ЕС) № 575/2013, при отчитане и на обстоятелството дали групата, от която банката ще стане част, има структура, позволяваща упражняване на ефективен 20 Закон за кредитните институции надзор, дали липсват пречки за обмен на информация между компетентните органи и дали е налице ясно разпределение на отговорностите между тях;

5. отсъствие на разумни основания за съмнение, че във връзка със заявеното придобиване е извършено, се извършва или е имало опит за извършване на изпиране на пари или финансиране на тероризма или че осъществяването на заявеното придобиване би увеличило риска от това.
- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник вестник ЗОРА